Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

1.1. Firma Nela Kvapilová (NK Oblečky) se sídlem Pardubická 73, Choteč, 533 04, identifikační číslo: 87136805 Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Pardubic  je provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.nkoblecky.cz(dále jen „E-shop“).

1.2. Součástí provozu E-shopu je i nutnost nakládat s osobními údaji zákazníků a návštěvníků E-shopu.

1.3. Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností Správce vyplývajících z provozování E-shopu.

1.4. Pokud jste se zaregistrovali v E-shopu, provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů pro účely monitorování používání E-shopu a marketingu E-shopu na základě Vámi uděleného souhlasu, ledaže by zpracování Vašich osobních údajů bylo nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží, kterou se rozhodnete uzavřít.

1.5. Pokud jste se přihlásili k odběru obchodních sdělení (newsletterů), provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu E-Shopu na základě Vámi uděleného souhlasu.

 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je firma (jak je definována výše).

2.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Nela Kvapilová, Pardubická 73, Choteč 533 04, Česká republika, adresa elektronické pošty kvapilovanela@gmail.com, telefon +420 724 795 004.

2.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

3.1.1splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy;

3.1.2. splnění právních povinností daných právními předpisy, které se na Správce vztahují, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Pokud jste se zaregistrovali v E-shopu a dosud nic nenakoupili, provádí Správce nad rámec výše uvedeného i zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu.

3.3. Právním základem pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) je vždy Vámi udělený souhlas.

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem (včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady) nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem a případně marketing Správce týkající se E-shopu.

4.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME

5.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o tyto osobní údaje: Email, Telefon, Jméno a příjmení, Ulice a číslo domu, PSČ, Země, zda nakupujete na firmu, doručovací adresu, zda jste registrováni v e-shopu, zda chcete odebírat newslettery, historii Vašich nákupů a reklamací, historii návštěv našeho e-shopu a další údaje, které nám během nákupu nebo v souvislosti s ním sdělíte.

5.2. Správce dále na základě Vašeho souhlasu zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje (e-mail a heslo) nezbytné pro registraci na E-shopu a údaje o přihlašování se, tedy historii návštěv našeho E-shopu.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 5 let ode dne prodeje zboží či registrace podle toho, co proběhne později.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasilatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

 • Shoptet s.r.o., (IČO: 28935675), Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6

7.2. Zasílatelské společnosti, kterou budou osobní údaje předávány našimi zpracovateli pro účely plnění smlouvy, jsou:

7.2.1. DPD: Direct Parcel Distribution CZ s. r. o, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

7.2.2. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

7.3. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

7.4. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

8.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě aktualizaci či omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a dále právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je ovšem nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce splnit.

 

 1. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména hesla, antivirový program, zálohy, firewall a  přístup pomocí VPN.

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. SOUBORY COOKIES

10.1 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě NKoblecky.cz ukládány do webového prohlížeče. Obsahují malé množství informací o úkonech, které jste na webu provedli.

10.2. Jak udělujete souhlas s používáním cookies?

Ve spodní části stránek NKoblecky.cz  se při vaší návštěvě zobrazí oznamovací lišta, která Vás informujete o tom, že používáme soubory cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů. Souhlas můžete kdykoli odvolat a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies souborů pro NKoblecky.cz

10.3. Jaké cookies používáme a proč?

Nezbytné cookies

Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.(externaFontsLoaded, NOCHACHE, PHPSESSID, previousURL, referal, mccid a mceid, SRV_id, CookiesOK…)

Analytické a marketingové cookies

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.(Google Analytics, Smartlook a Smartsupp, Google Optimize, Google Adwords, Seznam Sklik, Facebook audience, Twitter, Linkedin…)